Grups operatius

Què són els Grups Operatius?

Grups Operatius consisteixen en l’associació de diversos socis amb interessos comuns entorn a un projecte d’innovació específic i pràctic. Poden formar part d’un Grup Operatiu qualsevol entitat o empresa vinculada amb el sector agroalimentari. Els membres d’un Grup Operatiu es comprometen a treballar junts i activament per resoldre un problema específic sectorial i/o territorial o aprofitar una oportunitat concreta.

Cercador Grups Operatius

Finançament dels Grups Operatius?

Els Grups Operatius poden rebre finançament de la Unió Europea a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) per la seva constitució i redacció del projecte comú o per l’execució d’un projecte pilot innovador.
Els ajuts destinats als Grups Operatius es convoquen anualment. Per més informació de l’ajut es pot consultar l’apartat Ajuts a la cooperació per a la innovació.

Divulgació dels resultats dels projectes dels Grups Operatius

Els resultats dels projectes finançats a Grups Operatius es difonen a través de la Xarxa Europea d’Innovació de l’Associació Europea per la Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles (EIP-Agri,).
La Xarxa Europea d’Innovació EIP-Agri ofereix molta informació relativa a projectes i potencials socis per a Grups Operatius d’arreu d’Europa.

Destacats

Projectes pilot innovadors dedicats al sector ramader duts a terme pels Grups Operatius de la convocatòria 2016

El DARP resol les sol·licituds d’ajut de la convocatòria 2019 per a la realització de projectes pilot innovadors

Agropecuària Catalana lidera un grup operatiu per desenvolupar eines per a l'optimització de la gestió conjunta de dejeccions ramaderes